American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Residential Space

Niukun yu, Ji Changlin

Li Yufei

Wenjie Cai

Ironwood Design

Double_Design Architecture Studio

Linjia Wang & Weilin Wang

HU LEI

Fuzhou SENSEWE Design Studio Co., LTD

Raúl Sánchez

Raúl Sánchez