American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Restaurant & Cafe

Shenzhen Liyuheyi Architectural Design Office Co., LTD

Shi Yuanhai

Guangzhou Mushi Design and Decoration Co,. Ltd.

TACC DESIGN

Guangzhou Zhizai Design Co., LTD

Konghe (Shanghai) Interior Design Engineering Co., Ltd.

Zheng Yun