American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Leisure Space

Chen Qiaoling

Great CoCo (Suzhou) Cultural Technology Development Co., Ltd.

Song Junyang

Guangzhou Zhizai Design Co., LTD

GONG DESIGN