American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

2023

JOEONE Co.,Ltd.

Jsyard Solution

YANG WANG

ZHUO XIAOYING

Zhaohao YE

Junjiao Ye

Tang Rong

Mark LAU

Han Ping

Zhang Han